Breidspear troud op rommelmerk

It wie in geweldich slagge dei. Under in strielende sinne waard der kocht en ferkocht, in draaiend rad en ek noch troud. Om’t der gjin bod kaam op it breidspear, koe de trouwerij mar oan gean.
De rommelmerk hat foar de kuorbalferiening sa’n €3500 opbrocht.