Branwacht yn de ban fan it ljipaai

Yn neifolging fan Jan Posthumus en Hylke Hylkema fûn Marco Zijlstra juster ûnder Wytgaard it earste ljipaai fan Ljouwert. Fannemoarn gong er ûnder begelieding fan de branwacht by syn baas boargemaster Fred Crone op besite. Foto’s