Boppeslach foar keatsferiening

Freed, mei it grutte jeugd sponsor feest fan de Poiesz supermerken koe keatsferiening Jan Reitsma in grouwe sjek fan €901 euro yn ûntfangst nimme. De leden hiene ôfrûne wiken mear as 5000 muntsjes ophelle wat in prachtich resultaat oplevere.
In boppeslach dêr’t dizze wike it keatsseizoen in moaie start mei makket.