It hoantsje op ‘e toer

Wa’t it heechste sit, kin him it earst waarmje oan de sinne
(foto Fetze Tigchelaar)