Boppe it meanfjild

Trochdat it reid sa groeid wie, wiene de fisksteigers oan de Swette net te finen. No’t der omhinne meand is, binne se wer frij tagongeklik foar alle leafhawwers fan fiskjen.