Bokbieren priuwe

Foar leafhawwers fan in lekker gleske bokbier, hawwe Coos Kuindersma en Dirk Vermeulen in priuwjûn organisearre mei allegear maaibokbierkes. Om’t er in maksimum oantal minsken meidwaan kin, is opjaan yn ‘t foar nedich. Lês fierder.