Boerelucht

It lân moat wer klear foar it kommend greideseizoen. Reden foar biologysk boer Nico Hooghiemster om syn rûchskerne út te riden. Der binne net in soad boeren mear dy’t lykas Nico noch op âlderwetske manier rûge dong útride.