Boerekoal foar jubilearjende kosters

Al fjirtich jier stean Piet en Jannie Sjonger as kostersechtpear klear foar de tsjerke fan Friens. Hjoed stie der in lekker miel boerekoal yn it Frienser Lokaal klear foar it jubilearjende pear en har gasten. Foto’s