Boerehelp

Om de skiep út it lân te heljen, kriget Daam de Boer help fan twa boerehelpen, Wiebe Bonne Bijker en Alfred Tanahatoe. Mar as de skiep net meiwurkje, wat dogge je dan?