Boerebrulloft hâldt Frienzers fan de dyk

Nei jierren by-elkoar wenjen is it der juster dochs fan kaam
Peter en Wietske binne no man en wiif, ynstee fan feint en faam
Se woene it pisjende folk net by har yn de foarein
Dêrom juster ek de offisjele yngebrûkname fan de nije Frienzer wc-wein.