Boeken yn de boekenkast

Yn Idaerd stiet sûnt koart in echte ‘boeken’kast.
De ruilboekekast, makke troch Gerrit Blom, stiet oan de buorren 13. Hjir kinne je in moai boek útsykje om te lêzen en/as der sels wer ien yn lizze. In soad lês wille tawinske.