Boek hâldt froulju yn de besnijing

Seis wiken siet er te skriuwen op de ark fan Rink van der Velde. Mar de earste roman fan Hylke Tromp belâne yn de kast. Spesjaal foar de Vrouwen van Nu helle er it wer út de kast. Wa wit, wurdt nei dizze jûn it manuscript nochris printe en opdroegen oan de Vrouwen van Nu sadat elk it slot lêze kin.