Boartsje yn de sânbak

Juster hienen we foar it earst sûnt tiden in noflike sinnige foarjiersdei.
De bern fan it pjuttenboartersplak de Earste Wjukslach wienen sa bliid, dat se einliks werris yn de sânbak boartsjen koenen.
Mei sok moai waar sille de berntsjes grif faker yn de sânbak boartsje kinne.