Boarterstún Swinlân

Der wurdt al omraak boarte yn de boarterstún op it Swinlân. Der is allinnich noch ien probleemke, de ynspeksje hat noch net lâns west. Sa lang dit noch net bard is en der gjin sertifisearring plakfûn hat, boartsje de bern dêr op eigen risiko.