Boarnsterhim tenniskampioenskippen

Boarnsterhim is ús gemeente net mear, mar de tennissers hâlde kontakt troch it organisearjen fan har kampioenskippen. Neist Wurdum wie dit jier ek Goutum fan de partij, dat we hiene neist de bekende ek hiele nije koppels op ‘e baan; in útdaging foar in protte tennissers.
Yn totaal diene der 84 spilers yn 44 koppels mei yn de dames-, hearen- en mingde dûbels.