Boarnsterhim skoalfuotbaltoernoai

Freed wie der in skoallefuotbaltoernoai foar de bern út groep 7 en 8. Sawol de jonges as de famkes fan groep 8 ha dêr de 2e priis wûn. De jonges en famkes fan groep 7 koene it helaas net oprêde om in wedstryd te winnen, se wiene noch wat te “licht”.