Boarnsterhim, âld en nij

Pier vd Heide en Jelle Roorda ha in fotoboek gearstald fân alle 18 doarpen yn Boarnsterhim. Oan’e hân fan âlde foto’s hawwe se it selde plak wér op’e foto set. Dizze boeken kinne jim foar €12.50 by Doarpsbelang bestelle. Ein Novimber komt it boek út,dus in moai Sinterklaas presintsje.
Doarpsbelang docht de bestelling by de útjouwer.