Boadskippen en oare saken

In blomke fan Blijke, in slokje fan Jeroen, struisâlt fan Sjoerd, in rollaatsje fan Sipke of wat lekkers foar by de kofje út de Troef. Foar jo lêste krystboadskippen geane jo fansels nei de Redúster bedriuwen. Tink al efkes om de oanpaste iepeningstiden.