Blomwinkel Eskeblom wer iepen

Wat wie it griis de lêste tiid om hûs en hiem,

gjin blomkes op ’e tafel, en yn de tún gjin gewrot en gegriem.

Mar hjoed hat Blijke de doaren fan de Eskeblom wer iepen dien,

en kin elkenien by har terjochte foar in stikje fleur en grien.