Blommen op’e Terp

Dizze simmer groeie en bloeie der fleurich bloeiende blommen op de âlde en nije terp.
It blommesied, wat de Tsjerke kado krigen hy as dank foar it project Duorsum, is kado dien oan it doarp,