Blommen foar Ymkje

Freed wie it in feestlike jiergearkomste foar Pleatslik belang Idaerd, Eagum en Hoflân. Dit jier bestiet pleatslik belang 100 jier. Dit barren wurdt letter nochris fiert. Mar wol wie der in feestlik bosk blommen en moaie wurden fan de foarsitster foar Ymkje van de Sluis út Eagum. As skriuwster leit se se nei 12 jier de pinne del. De jûn waard mei inoar ôfsluten mei in hapke en in drankje