Blomlizzing by monument

Op de Trije Doarpen skoalle is de lêste tiid in soad oandacht besteed oan de kriich en alles wat dêr mei te krijen hat. Sa hawwe de bern gastlessen hân en hawwe se in blomstik by it monument by de tsjerke dellein.