Bee friendly!

Leden fan doarpsbelang hawwe  ôfrûne winterskoft in pûdsje krigen mei siedsjes om blommen te kweken foar de bijen en oare ynsekten. 
Yn in oantal blomperken tilt it no al op fan ynsekten trôch dizze blommen.Hawwe jimme it al yn tún siedde, en hawwe jim ek moaie blommen
Stjoer ús in foto fan jimme blommenweelde