Blomkemerk op it skoalplein

Wy dogge it dit jier oars!!! Wy komme net by de doarren del mei de blomkes,mar wy noegje jimme út op ús moaie skoalplein, dat spesjaal ynrochte is as blomkemerk.

Mear…