Blomkeferkeap Trije Doarpenskoale

Op woansdei 27 maart hat de TDS wer de blomferkeap. Hjirfoar krije jim kommende dagen in briefke yn de bus werop jimme blomkes en oare saken bestelle kinne. Dizze list sil troch de bern by de doarren delbrocht wurde en dy wurde in wike letter ek wer ophelle.
De opbringst fan de blomkeferkeap komt fansels folslein ten goede oan de bern op skoalle.