Bloeizone Tour docht Idaerd oan

It wie in moaie dei om te hurdfytsen. Twa kear kaam it frouljuspeloton fan de Bloeizone Fryslân Tour troch Idaerd en Eagum. Mei 16 motoaren yn it foar en in lange rige fan folchauto’s. 
Besjoch hjir in lytse filmympresje fan de Tour.