Blijke hat in idee…

Linepraat wurdt net goed genôch lêzen. Mei losse briefkes der by del wolle we ek net wer. Want alle ferienings-en oare aktiviteit wurdt oankundige yn ‘e Linepraat, mar as it dan net lêzen wurdt, hoe moatst it dan ûnder de oandacht bringe? Blijke hat wol in ideetsje…….. Lês fierder