Blijke ferhuzet

Wy ferhúzje. Dy glêsbak. It is in oegriis. By nacht en moarns hiel betiid giet it wer – klets, kling, kling. En dan dy pinners by de bank mei draaiende moter en stampestamp musyk. Né, dit is net mear om út te hâlden. Us kat is oan de tranquilizers en Henk snoarket ekstra lûd. Lês fierder