Blauwe Tinte yn top 10

Egge en Bea Huistra reagearen ferrast doe’t se hearden dat se yn de top 10 fan beste snackbars fan Nederlân steane. Har patatsje “feest” en in broadsje kroket soargje foar in 10e plak. Sjoch it artikel fan Omrop Fryslan