Blauwe Tinte 100 jier

It wie efkes in stap tebek yn de tiid. Egge en Bea hiene fannemiddei de doarren fan de Blauwe Tinte iepen foar fytsers fan har eigen jubileumfytstocht.