Blauwe tent

Sitte de pannen noch earne achteroan yn de kofferbak? Is de bulte smoarge wask net te oersjen? Oanstekke by De Blauwe Tent en it fakânsjegefoel bliuwt noch in bytsje langer hingjen.