Blauwe flach foar kofjehûs

De Blauwe Tinte is fan fierôf no noch better werkenber. Sûnt in skoftke wappert der in fjouwertal grutte flaggen foar it kofjehûs oan de Oeriselskestrjitwei.