Bjusterbaarlike krystkuier

In hiele protte minsken ha tongersdeitejûn mei rûn mei de krystkuier fan de TDS. Underweis troffen se in ingel, herders, krystmannen, 3 keningen, der wie musyk en der waarden ferhalen ferteld op de moai ferljochte rûte, mei in ôfsluting op it plein.
Tige tank oan de minsken dy’t holpen ha oan dit barren!