Betinking deaden WOII

Sûnt de oarloch fan 40 – 45 is it yn ús trije doarpen de gewoante en fier ien kear yn de fiif jier de befrijing fan ús lân fan it NAZI-regym. Dat bart dan op 5 maaie. Op de jûns dêr foar wurde de minsken betocht, dy ’t har libben joegen foar ús frijheid. Ek dit jier wolle we dit wer dwaan.
Troch de opkomst fan de nasjonale befrijingsfeesten ha we nei 2005 de befrijing net mear yn ús doarpen fiert.
Wol giet de 4-maaie-betinking gewoan troch.