Betinke oarloch en befrijing

In soad minske stiene juster stil by betinking fan de oarloch fan ’40-’45. Der wie in krânslizzing troch bern fan de TDS by it monumintsje by de tsjerke fan Reduzum. Inez Timmer fertelde op ‘e bopeseal it ferhaal efter it liet Lili Marleen.
Fannemoarn kamen de auto’s fan Keep them Roling en de estafetterinners mei it befrijingsfjoer troch Reduzum. In lytse gearfetting