Bestrjitting op it Swinlân

Ein juny ferhuzen de earste bewenners nei it Swinlân, yn it simmerskoft kamen der noch 2 húshâldings by. Fandêr dat it no tiid wurdt foar de strjitten. Yn wike 35 wurdt der begongen mei de strjitte tusken de famyljes Van Gorkum en Van Lingen Lês fierder