Bertus & Brochje

Vriendenkring Idaerd, Eagum, it Hoflân spilet Bertus & Brochje. It toanielstik is yn twa bedriuwen, fan Otto Adema en yn it Frysk oersetten troch Jikkemien van der Wal-ten Heuvel. Sneon 1 febrewaris en tiisdei 4 febrewaris om 20.00 oere is it stik te sjen foar de folwoeksenen. Freed 31 jannewaris, de generale, foar de bern fan de basisskoalle yn it lokaal om 19:00 oere.
Kaarten binne te krijen oan de seal € 9.00 Op is op en fol is fol.