Bertetradysjes

It libben sit grôtfol tradysjes. As der in lytste poppe berne is, wol men dat elkenien witte litte. De flagge yn top mei roze of blauwe balonnen. Mar ek in earrebarre foar hûs en fansels in lekkere sûkerbak hearre der hielendal by.