Berte fan it Sutelplak

Mei de earrebarre foar de doar, wie de berte fan BSO ‘it Sutelplak’ in feit. In soad minsken kamen hjoed efkes sjen op de iepen dei. En dat der no sels in Tomke ferhaal is oer it Sutelplak, skreaun troch Riemkje Pitstra makke it wol hiel spesjaal.