Bernepostsegels ferkeapje

Hawwe se al by jim oan de doar west? Juster gongen de bern út groep 7 & 8 fan de Trije doarpen skoalle hûs oan hûs om bernepostsegels te ferkeapjen.
In aksje foar bern, troch bern.