Idaerder bern litte har opslúte

Snein wie it bernereiske fan Idaerd. It útstapke gie nei Speelbos Joure. De âldste bern ha der ek de escaperoom dien. Spitich genôch ha se de opdrachten net binnen it oere ôf krigen. Mar se hawwe al in hiele moaie middei hân! Nei ôfrin patat en in frikadel as kroket. Klik hjir foar in lytse sfeerympresje