Beppe is se wurden…

Tieneke Otter waard juster 50 jier. Nei it sjongen fan “Lang sil se leve” en “beppe sil se wurde” moast ien fan de twa beppesizzers fansels ek noch efkes mei de beide Sarahs op de foto.