Benthe

Ast aanst fertriet hast,
sil ik dy treaste
want ik bin dyn grutte sus.
En wist?
As se dy letter pleagje,
sil ik foar dy fjochtsje,
Omdasto myn leafste suske bist.
Femke