Benthe

Sinnestrieltsje,
kom der by!
Der is noch plak
genôch foar dy.