Belgen meitsje tv opnames

Ofrûne moandei wie der in Belgyske filmploech, VRT, yn’t doarp. Se hiene hjir ûnder oare in petear mei Syberen Posthumus en oare doarpsgenoaten oer  hoe’t  wy ús fiele as ynwenner fan Fryslân. Lykje we op it Katelonyske folk?
Besjoch hjir de reportage