Bekinde minsken spotte

Net W.A. van Buren, net Reinier Paping, net Chris Zeegers, Henk Angenent en sels net Jeen van der Berg. Mar wa wurdt dan as earste neamd troch in man dy’t bekinde minsken sjen wol by de premjêre fan De hel van ’63?