Bedriuw yn byld

Wa: Geertsje Tigchelaar fan Tigchelaar Tigchelkachels & Finovens.
No dwaande mei: Hat krekt de Tigchelkachel 10D oanstutsen. Dêr hawwe se dan in dei lang noflike waarmte fan.
Wat is het moaie fan jim wurk: perfekte houtkachels meitsje en sa wurkgelegenheid skeppe.