Bedriuw yn Byld

Wa bisto? Afke Moufakkir-van der Woud fan Zumba mei Afke.
Wêr hast it op ’t stuit drok mei? Mei de Zumba Toning-lessen dy’t yn jannewaris begjinne.
Wat is it moaie fan dyn wurk? Ik fyn it prachtich at de dielnimmers nei ôfrin beswit en mei in poerbêst sin op hûs oan gean. Bewege is sûn en dogge je dat mei plesier, dan is de kâns op kontinuiteit grutter. Ik fyn it moai dat ik dêr in rol yn ha.