Bedriuw yn byld

Wa bisto: Arjen van Balen fan ATW – FRIENS
Op dit momint drok mei: Ynstallaasje fan in hiele molkstâl en in foervizelsysteem foar twa molkerobots.
Wat is it moaie fan dyn wurk: Ik fyn it prachtich om te sleuteljen. Elke stâl is oars. De ynstallaasje fan de molkerij komt hiel krekt en dat is eltse kear wer in útdaging.