Bedriuw yn byld

Wa bisto: Myja Zijlstra-van der Meulen fan Bernedeiferbliuw de Bernewrâld .
Op dit momint dwaande mei: Oan tafel, dwaande mei it fruit en prate oer de bern harren belibbenissen.
Wat is it moaie fan dyn wurk: Gjin dei is gelyk. Bern soarchje foar prachtmoaie mominten en at je dêr each foar ha bin je in befoarrjocht minske.